آزمون چهار گزینه ای

برای انجام آزمون چهار گزینه‌ای از یک دسته کافی است در منوی برنامه گزینه آزمون چهار گزینه‌ای را انتخاب کرده و سپس دسته مورد نظر و تعداد سوالات آزمون را انتخاب کنید و آزمون را شروع کنید.

در آزمون می‌توانید پاسخ برخی از سوالات را خالی بگذارید و با انتخاب شماره سوال در نوار بالا (یا با لمس صفحه به سمت راست یا چپ) به سوالات بعدی یا قبلی بروید.

پس از اتمام پاسخ دهی به سوالات با لمس دکمه ، آزمون پایان یافته و نتیجه آزمون نشان داده می‌شود.

{info} در نتیجه آزمون، هر پاسخ نادرست ۱/۳ نمره منفی محاسبه‌می شود.


{info} میانگین وزنی آزمون‌های قبلی بر مبنای تعداد سوالات و درصد آزمون‌های قبلی محاسبه می شود. برای مثال اگر نتیجه آزمون اول با ۱۰ سوالات ٪ ۷۰ و آزمون دوم با ۲۰ سوالات ٪ ۴۰ شود، میانگین وزنی این دو آزمون به شکل زیر محاسبه می‌شود.

(10 * 70 + 20 * 40) / (10 + 20) = 50 %